100 Danh Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Tiếng Anh bao gồm cả hàng ngàn từ bỏ cùng bọn họ sẽ không thể nào học tập không còn từng đó tự được. Thế mà lại chỉ với 100 danh trường đoản cú giờ Anh thường dùng này, bạn đã sở hữu thể lạc quan để diễn đạt ý của bản thân mình rồi.

Bạn đang xem: 100 danh từ tiếng anh thông dụng


1. time /taɪm/ thời gian2. year /jɪr/ năm3. people /ˈpipəl/ con người4. way /weɪ/ bé đường5. day /deɪ/ ngày6. man /mən/ lũ ông7. thing /θɪŋ/ sự vật8. woman /ˈwʊmən/ phụ nữ9. life /laɪf/ cuộc sống10. child /ʧaɪld/ bé cái11. world /wɜrld/ vắt giới12. school /skul/ trường học13. state /steɪt/ trạng thái14. family /ˈfæməli/ gia đình15. student /ˈstudənt/ học tập sinh16. group /grup/ nhóm17. country /ˈkʌntri/ đất nước18. problem /ˈprɑbləm/ vấn đề19. h& /hænd/ bàn tayđôi mươi. part /pɑrt/ bộ phận21. place /pleɪs/ vị trí22. case /keɪs/ ngôi trường hợp23. week /wik/ tuần24. company /"kʌmpəni/ công ty25. system /ˈsɪstəm/ hệ thống26. program /ˈproʊˌgræ m/chương thơm trình27. question /ˈkwɛsʧən/ câu hỏi28. work /wɜrk/ công việc29. government /ˈgʌvərmənt/ thiết yếu phủ30. number /ˈnʌmbər/ con số31. night /naɪt/ ban đêm32. point /pɔɪnt/ điểm33. trang chính /hoʊm/ nhà34. water /ˈwɔtər/ nước35. room /rum/ căn uống phòng36. mother /"mʌðər/ mẹ37. area /ˈɛriə/ quần thể vực38. money /ˈmʌni/ tiền bạc39. story /ˈstɔri/ câu chuyện40. fact /fækt/ sự thật41. month /mʌnθ/ tháng42. lot /lɑt/ từng phần43. right /raɪt/ quyền lợi44. study /ˈstʌdi/ học tập tập45. book /bʊk/ cuốn nắn sách46. eye /aɪ/ mắt47. job /ʤɑb/ nghề nghiệp48. word /wɜrd/ từ49. business /ˈbɪznəs/ gớm doanh50. issue /ˈɪʃu/ vấn đề51. side /saɪd/ khía cạnh52. kind /kaɪnd/ loại53. head /hɛd/ đầu54. house /haʊs/ ngôi nhà55. service /ˈsɜrvəs/ dịch vụ56. frikết thúc /frɛnd/ tín đồ bạn57. father /ˈfɑðər/ cha58. power /ˈpaʊər/ năng lượng59. hour /ˈaʊər/ giờ60. game /geɪm/ trò chơi61. line /laɪn/ vạch kẻ62. over /ɛnd/ kết thúc63. member /ˈmɛmbər/ thành viên64. law /lɔ/ chính sách pháp65. car /kɑr/ xe hơi66. đô thị /ˈsɪti/ thành phố67. community /kəmˈjunəti/ cùng đồng68. name /neɪm/ tên gọi69. president /ˈprɛzəˌdɛnt/ công ty tịch70. team /tim/ team, đội71. minute /ˈmɪnət/ phút72. idea /aɪˈdiə/ ý tưởng73. kid /kɪd/ ttốt con74. body /ˈbɑdi/ cơ thể75. information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin76. bachồng /bæk/ phía sau77. parent /ˈpɛrənt/ phú huynh78. face /feɪs/ gương mặt79. others /ˈʌðərz/ các chiếc khác80. cấp độ /ˈlɛvəl/ cấp bậc81. office /ˈɔfəs/ vnạp năng lượng phòng82. door /dɔr/ cánh cửa83. health /hɛlθ/ mức độ khỏe84. person /ˈpɜrsən/ nhỏ người85. art /ɑrt/ nghệ thuật86. war /wɔr/ chiến tranh87. history /ˈhɪstəri/ định kỳ sử88. các buổi party /ˈpɑrti/ bữa tiệc89. result /rɪˈzʌlt/ kết quả90. change /ʧeɪnʤ/ cố kỉnh đổi91. morning /ˈmɔrnɪŋ/ buổi sáng92. reason /ˈrizən/ lý do93. research /riˈsɜrʧ/ nghiên cứu94. girl /gɜrl/ cô gái95. guy /gaɪ/ đàn ông trai96. moment /ˈmoʊmənt/ hiện nay tại97. air /ɛr/ ko khí98. teacher /tiʧər/ giáo viên99. force /fɔrs/ lực lượng100. education /ɛʤəˈkeɪʃən/ giáo dục
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm Việc tận nhà, ko nên chuyên chở.

▪ Thời gian huấn luyện và đào tạo linc hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính xách tay kết nối Internet bình ổn, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn mang đến việc dạy dỗ học online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

Xem thêm: Hot Girl Việt Lọt Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới Là Ai? ?


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học.

▪ Giao tiếp tiếp tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay chớp nhoáng.

▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên kim chỉ nam, đặc thù từng ngành Việc của học viên.

▪ Học phần lớn lúc đa số nơi, thời hạn biến hóa năng động.


*

▪ Được học trên môi trường thiên nhiên bài bản 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.